Menu

Ochrana osobních údajů a nastavení cookies

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů (zejména jména, příjmení, firmy - názvu, adresy bydliště či místa podnikání, dodací adresy, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, e-mailové adresy a telefonního kontaktu, dále jen „osobní údaje“) a prodávající prohlašuje, že tyto údaje budou zpracovány a uchovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Kupující tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zadaných v rámci případné registrace uživatelského profilu a jednotlivých objednávek realizovaných prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Prodávající tímto prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou na základě tohoto uděleného souhlasu použity pouze k uskutečnění plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (objednávky kupujícího), případně marketingových akcí prodávajícího a interních statistik prodávajícího. Osobní údaje prodávající nezpřístupní třetím osobám, s výjimkou třetích osob v souvislosti s distribucí či platebním stykem ve vztahu k objednanému zboží (zejména sdělení jména a adresy dodání). V takovém případě je prodávající oprávněn zpřístupnit třetím osobám zejména jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt na kupujícího a elektronickou (e-mailovou) adresu kupujícího a kupující k takovému poskytnutí dává výslovný souhlas.
 3. Osobním údajem se pro potřeby tohoto souhlasu dále rozumí tzv. „cookies“ ve smyslu Směrnice 95/46/ES. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 4. Příp. doplnění ve vztahu k platbám online – dle toho, zda jsou možné.
 5. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným  způsobem.
 6. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu – zpracovatele.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené prostřednictvím webového rozhraní obchodu, jakož i při zadání údajů v rámci svého uživatelského účtu) uvádět správně a pravdivě. Kupující je současně povinen informovat prodávajícího o změně uvedených údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.
 8. Kupující souhlasí (nezvolil-li jinou možnost) se zasíláním nabídek a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu téže způsobem. Souhlas dle předchozí věty není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.
 9. Kupující stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 10. Pro případ, že by se kupující domníval, že prodávající (event. zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může požádat prodávajícího (nebo zpracovatele) o vysvětlení či požadovat, aby prodávající (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav.
 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kontakty

Smart Balloons s.r.o.
Zábrdovická 827/10
615 00 Brno – Židenice
IČ: 282 61 551, DIČ: CZ28261551

Otevírací doba
pondělí – pátek 9:00-17:00
sobota 9:00-12:00
kancelář +420 725 511 636
prodejna +420 778 078 193
info@svetbalonku.cz

© Copyright 2021, Smart Balloons s.r.o.
Čekejte prosím...